Klauzula informacyjna

www.novisa.pl

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. (dawniej: Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.) (ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000973276, NIP: 7010044936, REGON: 140733062, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN („Novisa”).

II. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. telefonicznie: (22) 545 70 20;
2. pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
3. pisemnie na adres: Novisa Development sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji Novisa może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. w celu prowadzenia korespondencji - realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest kontaktowanie się z klientami (w tym badanie poziomu ich satysfakcji), kontrahentami i innymi osobami (w tym odpowiadanie na ich zapytania) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;
2. w celu zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym umów takich jak: umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska, umowa przenosząca własność nieruchomości, umowa przedwstępna, umowa sprzedaży nieruchomość);
3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podejmując w razie potrzeby niezbędne działania, w szczególności działania dotyczące Twoich danych osobowych (np. odpowiadając na roszczenia związane z ich przetwarzaniem);
4. w celu prowadzenia marketingu:
4.1. realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przedstawianie oferty Novisa w odpowiedzi na zapytanie klienta, złożone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;
4.2. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przedstawianie Ci także ofert partnerów Novisa, kontaktując się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu (za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych) lub też kierując do Ciebie wiadomości na podany adres e-mail;
5. w celu wypełnienia ciążących na Novisa obowiązków prawnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej w niezbędnym zakresie dokumentację (w tym zawierającą dane osobowe), m.in. w celu umożliwienia tym organom zbadania spełnienia przez Novisa powszechnie obowiązujących przepisów.

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
2. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Novisa, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne, pośrednikom kredytowym oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu niszczenia dokumentów;
3. podmiotom świadczącym usługi analityczne, w tym podmiotom świadczącym usługi z zakresu analizy statystyk stron internetowych;
4. spółkom powiązanym z Novisa.
W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Novisa może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Novisa korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Novisa będzie przechowywać:
1. w celu zawierania i wykonywania umów:
1.1. do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – dotyczy to danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy;
1.2. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązku prawnego (np. przepisów podatkowych);
2. w celu prowadzenia korespondencji:
2.1. do momentu zakończenia załatwiania spraw, z którymi związana jest dana korespondencja;
2.2. do momentu wygaśnięcia umowy albo wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z nią związanych – gdy korespondencja dotyczy realizacji zawartej z Tobą umowy lub prowadzona jest w celu zawarcia nowej umowy;
2.3. do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń – gdy korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
2.4. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – gdy korespondencja prowadzona jest w celu wypełnienia ciążących na Novisa obowiązków prawnych;
3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Novisa
3.1. do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń – gdy dane będą przetwarzane celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3.2. do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Novisa;
4. w celu prowadzenia marketingu:
4.1. do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji, w sprawie której dotyczy dane zapytanie o ofertę lub do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Novisa albo
4.2. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, ale nie dłużej niż przez 3 lata;
5. w celu wypełnienia ciążących na Novisa obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VII. Twoje prawa

Gdy Novisa przetwarza Twoje dane, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:
1. do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
3. do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Novisa ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Novisa sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. do przenoszenia danych - prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Novisa na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przNovisa w ez sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo to może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
7. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Novisa będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Novisa w jeden ze sposobów podanych pkt. II.

VIII. Informacja na temat profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Novisa w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu podjęcia decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływając.

IX. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Novisa Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Novisa nie będzie wtedy już mogła przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędnym warunkiem do zawarcia z Novisa umowy i następnie prawidłowego jej wykonywania.

Klauzula informacyjna marketing

Ogólna klauzula informacyjna (oferty marketingowe na stronie www)

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. (dawniej: Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.) (ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000973276, NIP: 7010044936, REGON: 140733062, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN („Novisa”).

II. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. telefonicznie: (22) 545 70 20;
2. pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
3. pisemnie na adres: Novisa Development sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji, Novisa może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. w celu prowadzenia marketingu:
1.1. realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przedstawianie oferty Novisa w odpowiedzi na zapytanie klienta, złożone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;
1.2. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przedstawianie Ci także ofert partnerów Novisa, kontaktując się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu (za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych) lub też kierując do Ciebie wiadomości na podany adres e-mail;
2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – realizując prawnie uzasadniony interes Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podejmując w razie potrzeby niezbędne działania, w szczególności działania dotyczące Twoich danych osobowych (np. odpowiadając na roszczenia związane z ich przetwarzaniem);
3. w celu wypełnienia ciążących na Novisa obowiązków prawnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej w niezbędnym zakresie korespondencję (która może zawierać dane osobowe), m.in. w celu umożliwienia tym organom stosowania przez Novisa powszechnie obowiązujących przepisów.

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
2. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Novisa, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu niszczenia dokumentów;
3. podmiotom świadczącym usługi analityczne, w tym podmiotom świadczącym usługi z zakresu analizy statystyk stron internetowych;
4. spółkom powiązanym z Novisa.
W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Novisa może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Novisa korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Novisa będzie przechowywać:
1. w celu prowadzenia marketingu:
a. do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji, w sprawie której dotyczy dane zapytanie o ofertę lub do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Novisa albo
b. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, ale nie dłużej niż przez 3 lata;
2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu wypełnienia ciążących na Novisa obowiązków prawnych – do momentu odpowiednio wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń albo do wygaśnięcia obowiązku prawnego przechowywania danych.

VII. Twoje prawa

Gdy Novisa przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:
1. do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
3. do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Novisa ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Novisa sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Novisa na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Novisa w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo to może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
7. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Novisa będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II.

VIII. Informacja na temat profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Novisa w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu podjęcia decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływając.

IX. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Novisa Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Novisa nie będzie wtedy mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędne do prowadzenia korespondencji z Tobą lub do uzyskania oczekiwanych przez Ciebie informacji na temat oferty Novisa.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji prowadzonej przez Novisa Development sp. z o.o.

www.novisa.pl

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji prowadzonej przez Novisa Development sp. z o.o. (dawniej: Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.)

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. (dawniej: Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.) (ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000973276, NIP: 7010044936, REGON: 140733062, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN („Novisa”).

II. Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. telefonicznie na numer: (22) 545 70 20;
2. pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
3. pisemnie na adres: Novisa Development sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji Novisa może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. w celu prowadzenia rekrutacji:
1.1. wypełniając ciążące na Novisa obowiązki prawne (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy to danych, które zgodnie z przepisami (w szczególności prawa pracy) należy pobrać od kandydata na pracownika;
1.2. podejmując niezbędne działania przed zawarciem z Tobą umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy to danych podanych w dokumentach w ramach rekrutacji, prowadzonej w celu nawiązania współpracy na innej podstawie niż umowa o pracę;
1.3. na podstawie Twojej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to danych podanych na użytek przyszłych rekrutacji oraz przetwarzania danych dodatkowo podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. zdjęcia);
2. w celu zawierania i wykonywania przez Novisa umów, w tym umów o pracę:
2.1. podejmując niezbędne działania przed zawarciem umowy oraz następnie realizując już zawartą umowę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.2. wypełniając ciążące na Novisa obowiązki prawne (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. wynikające z przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
3. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w tym związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – gdy będzie to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Novisa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
2. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Novisa, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu niszczenia dokumentów;
3. podmiotom świadczącym usługi analityczne, w tym podmiotom świadczącym usługi z zakresu analizy statystyk stron internetowych;
4. spółkom powiązanym z Novisa.
W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Novisa może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Novisa korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Novisa będzie przetwarzać:
1. w celu prowadzenia rekrutacji:
1.1. przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
1.2. przez 1 rok od dnia wyrażenia zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;
1.3. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązków prawnych;
2. w celu zawierania i wykonywania umów, w tym umów o pracę:
2.1. do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – dotyczy to danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy;
2.2. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązku prawnego (np. przepisów podatkowych);
3. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

VII. Twoje prawa

Gdy Novisa przetwarza Twoje dane, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:
1. do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
3. do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Novisa ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Novisa sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. do przenoszenia danych - prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Novisa na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Novisa w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo to może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
7. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Novisa będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Novisa w jeden ze sposobów podanych pkt. II.

VIII. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Novisa Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Novisa w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Novisa nie będzie wtedy już mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędnym warunkiem do zawarcia z Novisa umowy i następnie prawidłowego jej wykonywania.

Klauzula informacyjna plików cookies

Niniejsza klauzula odnosi się do sposobów wykorzystania plików cookies i znaczników pikselowych na stronie internetowej https://www.novisa.pl/

I. Administrator danychAdministratorem Twoich danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o.  (dawniej: Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.) (ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000973276, NIP: 7010044936, REGON: 140733062, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN („Novisa”).II. Czym są pliki cookies1. Korzystanie ze Strony wymaga Twojej akceptacji wykorzystywania przez nią znaczników pikselowych, jak również umieszczenia po stronie Twojej przeglądarki internetowej tzw. plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z Twoją przeglądarką.

2. Podczas korzystania ze Strony pobierane i zapisywane są informacje z Twojej przeglądarki, które mogą zawierać dane osobowe.III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookies1. Novisa wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego dostarczania Ci usług oraz funkcjonalności Strony, z których chcesz skorzystać. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2. W zakresie pozostałych plików cookies tzw. „plików opcjonalnych” (statystycznych, analitycznych, funkcjonalnych i reklamowych), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zarządzając ustawieniami plików cookies we własnej przeglądarce, w każdym czasie możesz wycofać udzielone zgody (patrz: pkt IV ppkt. 2 i 3 poniżej).IV. Okres aktywności plików cookies1. Pliki wykorzystywane na Stronie mogą mieć charakter:
1.1. czasowy – są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności;
1.2. stały – są aktywne na Twojej przeglądarce do chwili ich usunięcia przez Ciebie, co możesz zrobić w dowolnym momencie.

2. Masz prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. W celu pozyskania dodatkowych informacji możesz zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Strony i jej funkcjonalność.

3. Automatyczne ustawienia dla najczęściej wykorzystywanych przeglądarek możesz zmienić zgodnie z instrukcjami znajdującymi się pod następującymi adresami: Chrome; Edge; Firefox; Internet Explorer; Safari; lub Opera.

4. Usunięcie lub zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Strony, prawidłowość jej wyświetlania oraz utratę preferowanych ustawień Strony.V. Wykorzystywane rodzaje plików cookiesNovisa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies przekazywane przez Twoje urządzenie:

1. niezbędne – pliki zapewniające właściwe funkcjonowanie Strony tj. pliki przechowujące Twoją sesję oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Strony;

2. statystyczne - pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Strony;

3. analityczne - pliki umożliwiające pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na Stronie;

4. funkcjonalne - pliki, które są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Strony do Twoich wyborów m.in. w zakresie preferencji językowych;

5. reklamowe – pliki stosowane w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do Ciebie i zapamiętać jej ustawienia.


VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy


1. Novisa może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

2. Jeżeli jest to możliwe, zalecamy podmiotom, z którymi współpracujemy przetwarzanie Twoich danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

3. W przypadku korzystania przez Novisa z usług partnerów, którzy mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub znajdują się w jednej grupie kapitałowej ze spółkami mającymi siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Novisa nie może wykluczyć, że amerykańskie służby bezpieczeństwa uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych np. poprzez zdalny dostęp lub prawnie wiążące polecenie. Istnieje ryzyko, że amerykańskie służby bezpieczeństwa mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych bez konkretnej przyczyny, co skutkować może brakiem możliwości podjęcia przez Ciebie skutecznych działań prawnych w Stanach Zjednoczonych.

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.VII. Podmioty trzecie1. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików i znaczników pikselowych.


2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Novisa korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies. Google Analytics nie będzie gromadził danych generowanych przez pliki cookies oraz danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także nie będzie przetwarzał tych danych, jeżeli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę przeglądarki dostępną tutaj. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności dostępnych tutaj.

Kontakt Sprzedaż

Skontaktuj się z nami

Białołęka

Biuro sprzedaży

Brzeziny 6
03-256 Warszawa

 • CMS

  (22) 545 70 20

 • CMS

  10:00 - 18:00 (pn - pt)

  10:00 - 15:00 (sob)

 • CMS
CMS Wytycz trasę

Nowa Wola

Biuro sprzedaży

Ignacego Krasickiego 126
05-500 Nowa Wola

 • CMS

  (22) 545 70 20

 • CMS

  10:00 - 18:00 (pn - pt)

  10:00 - 15:00 (sob)

 • CMS
CMS Wytycz trasę

Obsługa posprzedażowa -  Biuro obsługi klienta